नयाँ दर्ता (गर्भवती महिला)

पछिल्लो महिनावारी को पहिलो दिन (LMP Date)[उदाहरण:2071-10-01]