जोखिम मूल्याङ्कन

गर्भयोजना बनाउनु पहिला के के कुरा मा ज्ञान हुनु जरुरी छ?

आवश्यकजाँचहरुः  

  • रगतको जाँच(thyroid, rubella, thalassemia, Hb ,diabeties heapities CBC)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *